ALGEMENE VOORWAARDEN


Algemene voorwaarden en garantiebepaling Letocosmetics.nl
Inhoudsopgave:
Artikel   1 – Definities
Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel   3 – Toepasselijkheid
Artikel   4 – Het aanbod
Artikel   5 – De overeenkomst
Artikel   6 – Herroepingsrecht
Artikel   7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel   8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel   9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 – De prijs
Artikel 12 – Nakoming en extra garantie
Artikel 13 – Levering en uitvoering
Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 – Betaling
Artikel 16 – Klachtenregeling
Artikel 17 – Geschillen
Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 19 – Overmacht
Artikel 20 – Intellectuele eigendom
Artikel 21 – Persoonsgegevens
Artikel 22 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Artikel 23 – Diversen
Artikel 24 – Auteursrechten

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale
inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken,
digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij
op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;

2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn
herroepingsrecht;
3. Consument:de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden
met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
4. Dag: kalenderdag;
5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm  geproduceerd en geleverd worden;
6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken,
diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de
consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op
te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is
afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie
van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien
van de overeenkomst op afstand;
9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud
en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument
wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van
producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de
overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor
communicatie op afstand;
11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen
Europese modelformulier voor herroeping;
12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten
van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte
hoeven te zijn samengekomen;

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Leto Cosmetics
3124NE Schiedam
Tel: 06-36 55 54 05 beschikbaar ma t/m vr van 9.00u t/m 17.00u
E-mail: [email protected]
KvK-nummer: 73224227
BTW-identificatienummer: NL859408334B01
Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de
gegevens over de toezichthoudende autoriteit;

Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:
–        de beroepsvereniging of –organisatie waarbij hij is aangesloten;
–        de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is
toegekend;
–        een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen
waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op
elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene
voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk
is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op
welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op
verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het
vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze
algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden
gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan
worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk
is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van
de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij
op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen
worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of
dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige
toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds
beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt,
wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden
producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om
een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de
ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave
van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of
kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en
verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het
moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij
gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de
ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het
aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd,
kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende
technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht
van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan
betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich  binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument
aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van
belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de
ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan
te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de
uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de
consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de
consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame
gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten
terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht
gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het
herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover
van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de
overeenkomst op afstand;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van
meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
1. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de
eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht
Bij producten:
1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product
gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.
De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet
tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door
de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen,
of:
3. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop
de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen.
De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op
duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een
verschillende levertijd weigeren.
4. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag
waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het
laatste onderdeel heeft ontvangen;
5. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde
periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste
product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van
digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen
zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de
reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de
overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager
is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
1. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het
herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de
bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de
vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
2. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft
verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd,
verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft
ontvangen.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de
verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de
aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij
is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een
winkel zou mogen doen.
2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het
gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid
1.
3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de
ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte
informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de
bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere
ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.

2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde
melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde
van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af
te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het
product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs
mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte
redelijke en duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt
bij de consument.
5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de
ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de
ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor
terugzending niet te dragen.
6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting
van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn
gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is
de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte
van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping,
vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water,
gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of
hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
8. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht,
de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft
verstrekt, of;
9. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering
van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
1. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet
op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
2. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het
beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
3. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn
toestemming; of
4. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle
aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze
mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een
ontvangstbevestiging.
2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele
leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product,
onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de
herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij
wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont
dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft
gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is
kosteloos voor de consument.
4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de
goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de
duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht,
maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de
overeenkomst, heeft vermeld:
1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële
markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn
kunnen voordoen
2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling
wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door
de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de
mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een
veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud
en/of diensten af te nemen;
3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
4. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument;
en
5. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de
overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

1. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de
overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders
dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
2. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een
bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
3. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet
geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of
beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd
zijn;
4. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
5. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet
geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is
verbroken;
6. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere
producten;
7. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de
overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en
waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop
de ondernemer geen invloed heeft;
8. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de
verzegeling na levering is verbroken;
9. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
10. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
11. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de
consument; en
12. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.
13. Het herroepingsrecht is voorbehouden aan consumenten. Als de koop een zakelijk
karakter heeft of u bestelt als een zakelijke klant, dan kunt u niet afzien van uw
aankoop.

Artikel 11 – De prijs
14. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de
aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als
gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
15. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de
prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de
ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze

gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen
richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
16. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn
alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
17. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn
alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de
dag waarop de prijsverhoging ingaat.
18. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie
19. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de
overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van
deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de
overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien
overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is
voor ander dan normaal gebruik.
20. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra
garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op
grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de
ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
21. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens
toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde
rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is
in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 – Levering en uitvoering
22. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in
ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de
beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
23. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar
heeft gemaakt.

24. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is
vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch
uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is
overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling
niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument
hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument
heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht
op eventuele schadevergoeding.
25. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument
betaald heeft onverwijld terugbetalen.
26. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer
tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de
ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Opzegging:
27. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die
strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of
diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen
opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
28. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die
strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of
diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met
inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn
van ten hoogste één maand.
29. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
–        te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of
in een bepaalde periode;
–        tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
–        altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft
bedongen.
Verlenging:

30. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld
afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet
stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
31. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is
aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen
en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal
drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van
de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
32. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld
afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur
worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn
van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de
overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren
van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
33. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van
dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement)
wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of
kennismakingsperiode.
Duur:
34. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na
een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één
maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het
einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 – Betaling
35. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden,
dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14
dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn
binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst
tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan  op de dag nadat de
consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
36. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene
voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer
vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden
aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de
bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

37. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde
betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
38. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze,
nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de
consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn
betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-
dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en
is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten
in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over
openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5%
over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten
voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.
39. Gegevens voor betalingen via het AfterPay-systeem: IBAN: NL24ABNA0598152180
Rekeninghouder: AfterPay te Heerenveen Voor alle betalingen via het AfterPay-
systeem gelden de algemene betalingsvoorwaarden van Arvato Finance B.V.,
handelende onder de naam AfterPay, Postbus 434, 8440 AK Heerenveen, KvK-
nummer 08203350, BTW-nummer NL8210.92.698.B01. Letocosmetics.nl heeft haar
vordering op jou overgedragen aan AfterPay. Dit betekent dat je alleen nog kunt
betalen op het hierboven genoemden rekeningnummer van AfterPay. LET OP: – als je
niet betaalt op het hierboven genoemde rekeningnummer, kan AfterPay je verplichten
om nog eens te betalen; – als je niet binnen de gestelde termijn betaalt, kan er bovenop
de vordering minimaal € 40,00 aan buitengerechtelijke incassokosten aan je in
rekening gebracht worden.

Artikel 16 – Klachtenregeling
40. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en
behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
41. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat
de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven
worden ingediend bij de ondernemer.
42. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen
gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar
langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14
dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de
consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

43. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het
indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil
dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 – Geschillen
44. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene
voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
45. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of
uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of
geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde,
zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de
Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).
46. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen,
indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft
voorgelegd.
47. Uiterlijk twaalf maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de
Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
48. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de
ondernemer aan deze keuze gebonden. Wanneer de ondernemer dat wil doen, zal de
consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan
verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil
laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de
keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer
gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
49. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn
vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie
(http://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2701/webshop). De
beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
50. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken,
indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van
faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een
geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.

Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet
ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op
zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden
opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 19 – Overmacht
19.1 In geval van overmacht is Letocosmetics.nl niet verplicht haar verplichtingen jegens de
klant na te komen. De verplichting wordt opgeschort voor de duur van de overmacht.
19.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid,
waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt
verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand,
bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere
ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen
vergunning. Ook wordt onder overmacht verstaan: storingen in een (telecommunicatie-
)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet
beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 20 – Intellectuele eigendom
20.1 De klant erkent uitdrukkelijk dat alle intellectuele eigendomsrechten van weergegeven
informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met
betrekking tot de internetsite berusten bij Letocosmetics.nl, haar toeleveranciers of andere
rechthebbenden.
20.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan: octrooi-, auteurs-, merk-,
tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder al
dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.
20.3 Het is de klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen
inbegrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals
bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming

van Letocosmetics.nl, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat
om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

Artikel 21 – Persoonsgegevens
21.1 Letocosmetics.nl zal de gegevens van de klant uitsluitend verwerken in
overeenstemming met haar privacy beleid. De gegevens zullen alleen gebruikt worden voor
het tot stand laten komen van een overeenkomst en zullen onder geen beding aan derden
verstrekt worden.
21.2 De klant kan de aan Letocosmetics.nl verstrekte gegevens ten allen tijde opvragen,
wijzigen en/of inzien.
21.3 De registratie van de persoonsgegevens is beveiligd door versleuteling van de
gegevens middels encryptie met SSL.
21.4 Letocosmetics.nl neemt de van toepassing zijnde privacy regel- en wetgeving in acht.
21.5 Wij gebruiken Belco om bij te houden hoe bezoekers en klanten onze website
gebruiken en om bezoekers en klanten een klantenservice via chat, telefoon en/of email aan
te bieden. Hiervoor gebruiken we je naw-gegevens, factuuradres, ip-adres, telefoonnummer,
e-mailadres en eventueel profielfoto. Dit doen wij op basis van je toestemming. Wij hebben
een verwerkersovereenkomst met Belco gesloten. Daarin staan strikte afspraken te maken
over wat zij mogen bijhouden. Belco mag de gegevens niet voor andere doeleinden
gebruiken. Wij bewaren deze informatie tot het einde van de dienstverlening aan jou
21.6 Waardebonnen van Sovendus GmbH: Voor de selectie van een op dit moment voor u
interessant waardebonaanbod worden door ons gepseudonimiseerd en versleuteld de hash-
waarde van uw e-mailadres en uw IP-adres aan Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133
karlsruhe, Duitsland (Sovendus) doorgestuurd (Art. 6, lid 1 f AVG). De gepseudonimiseerde
hash-waarde van het e-mailadres wordt gebruikt om rekening te houden met een eventueel
aanwezig verzet tegen reclame van Sovendus (opt-out) (Art. 21 lid 3, Art. 6 lid 1 c AVG). Het
IP-adres wordt door Sovendus uitsluitend gebruikt ten behoeve van de beveiliging van
gegevens en in de regel na zeven dagen geanonimiseerd (art. 6, lid 1 f AVG). We sturen
bovendien voor boekhoudkundige doeleinden gepseudonimiseerd; ordernummer,
orderbedrag en valuta, sessie-ID, couponcode en tijdstempel door aan Sovendus (art. 6, lid
1 f AVG). Als u geïnteresseerd bent in een waardebonaanbieding van Sovendus, en op uw
e-mailadres is geen opt-out in het Sovendus systeem geregistreerd, geven wij bij een klik op

de enkel in dit geval getoonde Sovendus-Banner, versleuteld uw aanhef, naam en e-
mailadres aan Sovendus door ter voorbereiding van de waardebon (artikel 6, lid 1 b, f AVG).
21.7 AfterPay verwerkt je persoonsgegevens om de betaling van je bestelling af te ronden.
Meer informatie hierover vind je in de betaalvoorwaarden en privacystatement
op https://www.afterpay.nl/nl/consumenten.

Artikel 22 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
22.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.
22.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
22.3 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van
Letocosmetics.nl of overeenkomsten gesloten met Letocosmetics.nl worden voorgelegd aan
de bevoegde rechter te Alkmaar, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd
aanwijst.

Artikel 23 – Diversen
23.1 Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze Algemene
Voorwaarden te zenden aan Letocosmetics, 3124 NE Schiedam, of naar het emailadres
zoals het staat aangegeven op de internetsite (via contact).
23. Letocosmetics.nl streeft ernaar om de door haar ontvangen emails binnen een werkdag
te beantwoorden.
23.3 De kleuren van afbeelding en/of de afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.
23.4 Letocosmetics.nl is niet aansprakelijk in de breedste zin des woord. Alle genoemde
prijzen zijn incl. btw en onder voorbehoud van prijswijzigingen. Letocosmetics.nl KvK nr:
73224227 te Schiedam. Letocosmetics.nl behoudt zich het recht voor de Algemene
Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. Gebruik van deze site betekent dat
u onze Algemene Voorwaarden accepteert.

23.5 Wij vragen u tijdens het bestelproces goed het adres te checken, hierop moet u ook
een akkoord geven. Mocht uw adres niet kloppen en hierdoor uw bestelling niet ontvangen
dan kunt u ons hier niet voor aansprakelijk stellen.
Artikel 24 – Auteursrechten
24.1 De inhoud en de afbeeldingen wat onder Letocosmetics.nl valt is volledig eigendom
van Letocosmetics.nl onder Nederlands recht. Kopiëren, reproduceren of publicatie van een
gedeelte van de website is niet toegestaan tenzij schriftelijke toestemming is verleend.
24.2 Materialen wat onder de websites van Letocosmetics vallen, is volledig eigendom van
de Letocosmetics.nl. Derden mogen materiaal op geen wijze downloaden voor commerciële
doeleinden. Het is niet toegestaan materiaal van de website te downloaden om vervolgens
aanspraak te maken op auteursrecht van het materiaal.
24. Letocosmetics.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou
kunnen voortvloeien uit enig gebruik van de informatie op deze website. Elk gebruik dat je
derhalve maakt van de informatie op deze website is volledig op eigen risico.
24.4 De informatie op deze website bevat op generlei wijze medisch advies of instructies die
toelaten een diagnose te stellen of een medische behandeling te starten of te begeleiden.
Indien je vragen hebt omtrent een bepaalde diagnose of behandeling, of in het algemeen
omtrent slaapklachten, dien je steeds een arts of andere gekwalificeerde hulpverleners te
consulteren.